info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

     
  เกี่ยวกับเรา  
     
     
  ไว้ท์ลินินบุ๊คส์ (WL) เริ่มต้นจากหนังสือทำมือซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะเพื่อพกติดตัวไว้ใช้เองหรือไว้อ่านยามว่าง จากนั้น ได้ขยายเป็นการทำเพื่อแจกจ่ายกันในกลุ่มเล็กๆจนพัฒนาเป็นการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ และหนังสือเล่มแรกที่ออกจากโรงพิมพ์ในเดือนตุลาคม 2549 คือ “ยารักษาใจ” หนังสือสวดมนต์พร้อมคำแปลเล่มเล็กๆ ขนาด A6 ปัจจุบัน WL ได้จัดทำหนังสือและสื่อธรรมะแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ และแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาสืบทอดและเผยแพร่พระธรรมคำสอน ที่สำคัญ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงธรรมให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์เป็นการแทนคุณพระศาสนาแทนคุณแผ่นดินและถวายเป็นพระราชกุศลฯ จึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับ WL ขอผลบุญที่ได้ทำไว้ดีแล้วเป็นเหตุให้ทุกท่านมีความสุขด้วยปัญญายิ่งตลอดกาลนาน


     
  ฝากหน้า " ธารน้ำใจ "  
     
     
 ห หน้า " ธารน้ำใจ " เป็นการรวบรวมผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือจากสังคมที่เคยออกตามสื่อต่างๆซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วนำมาโพสต์ซ้ำไว้สำหรับผู้ที่มีจิตเอื้อเฟื้อให้ได้รับทราบและบอกต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันต่อไป  


© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 3