info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
เสียงอ่านหนังสือ
 “ อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม "
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

อ้างถึงหนังสือ สำนักเลขาฯ สด.พระสังฆราชฯ
เลขที่ พ 340/2553 ลว. 26 เมษายน 2553
รูปแบบ MP3 ความยาว 150 นาที
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2553
 
ในพระนิพนธ์กล่าวถึงเรื่องของกรรมและการส่งผลของกรรม พร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่างประกอบเมื่อฟังแล้วจะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของกรรมมากขึ้น สามารถที่จะกระตุ้นเตือนตนเองมิให้กระทำความไม่ดีซึ่งย่อมจะส่งผลร้ายแก่ตนและคนรอบข้าง นอกจากนั้น ยังสามารถนำคำสอนไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีในชีวิตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
 
 
 
 อ่านหนังสือ    ดาวน์โหลด  
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 16