info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 
 

 
 
“ สิงคาลกสูตร "
คัดลอกจาก พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
เล่ม 11 พระสุตันตปิฎก ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
ขนาด A6 จำนวน 50 หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2553
 
เป็นพระดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงประทานสั่งสอนแก่ สิงคาลกมาณพ ในเรื่องทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความเจริญ อย่างไรคือมิตรแท้ที่ควรมีและอย่างไรคือมิตรเทียมที่ไม่ควรคบ ทิศทั้ง ๖ ตามนัยแห่งพระศาสนา รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองตามแบบอริยเจ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์และเกิดมงคลอย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติตาม ทั้งยัง เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันเมื่อต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลายและเหมาะกับการใช้สอนเด็กๆ-เยาวชนอย่างยิ่ง
 
 
 
 อ่านหนังสือ   ดาวน์โหลด  
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 12