info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 
 

 
 
“ วินาทีอันมีค่ายิ่ง "
(หนังสือที่จัดทำด้วยความปรารถนาดีอย่างที่สุด)
ขนาด A6 จำนวน 63 หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2555
 
หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาจิตจากการไปร่วมงานศพเป็นหลัก เพราะหากผู้ที่มาร่วมงานศพมีความเข้าใจและสามารถวางใจอย่างผู้มีสัมมาทิฐิได้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ญาติและแก่ผู้วายชนม์อย่างมากมายมหาศาล นับเป็นวินาทีอันมีค่ายิ่งอย่างแท้จริง
 
 
 
 อ่านหนังสือ    ดาวน์โหลด  
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 14