info@whitelinenbooks.com
    White Linen Books
 
 
 

 
 
 
 

 
 
" บางส่วนแห่งพระธรรมวินัยที่พุทธบริษัทควรรู้ "
ขนาด A6 จำนวน   หน้า (ไม่รวมปก)
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2556
 
แสดงพระสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้พระศาสนาและพระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานและเหตุที่ทำให้พระศาสนาฯเสื่อมไป รวมถึงหลักการพิจารณาอย่างง่ายๆ ว่าสิ่งใดถือเป็นธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ปรากฏตามสังขิตตสูตร และในส่วนเรื่องพระธรรมวินัยได้นำต้นฉบับมาจากวัดแพร่ธรรมารามที่เคยจัดทำไว้เพื่อเป็นคู่มือแก่ภิกษุสงฆ์
 
 
 
 อ่านหนังสือ    ดาวน์โหลด  
 
 
 
© Copyright 2013  www.whitelinenbooks.com  All Rights Reserved
 
Current Pageid = 13